bra dejtingsidor gratis youtube Miljöarbetet på Björkhagens golfklubb

Kort om miljöarbetet

gratis dejting badoo iphone 2012 tog klubbens sedan några år ganska vilande arbete med miljöfrågorna ny fart. Insatserna har karaktäriserats av en nyinventering av det som vi själva definierat som konkreta ansvarsområden.

Dammarna

hur ofta ska man träffas när man dejtar En skötselplan för banans fem (5) anlagda dammar har tagits fram. Det handlar i huvudsak om rensning av växtlighet, om på vissa håll utgrävning för större djuphålor, samt för en av dessa (hål 9/18 ) om en viss ombyggnad. Allmänt har strävan varit att hindra dammarna från att dya igen, istället försöka skapa bättre cirkulation och öppna vattenspeglar.

Randzonerna

hur ofta ska man höras när man dejtar Gräsytorna närmast själva golfbanans finklippta spelytor, t.ex. ruffarna, ängsmarken, brynen med skogs- och terränginslag har en rik biologisk mångfald som är viktig för oss att bevara och utveckla. Exempel är de artrika ekarna och den alltmer sällsynta ängsmarken. En konkret skötsel- och underhållsplan har gjorts, vars innehåll till stora delar sammanfaller med våra önskemål som golfspelare; mindre boll-letande, snabbare spel och vackrare om-givning runt själva banan.

Fågellivet

hur ofta ses när man dejtar En omfattande genomgång av de år 2005 uppsatta c:a 100 småfågel-holkarna utmed banan har gjorts. Resultatet visade att de allra flesta bebotts och att c:a 60-65 stycken fortfarande har hälsan, men att ett flertal behöver få sina golv utbytta eller renoverade. Ytterligare 30 nya fågelholkar har beställts till kommande säsong.

Artinventering

hur ofta hörs man när man dejtar Vi har tagit kontakt med Geobiologiska institutionen vid Stockholms universitet för att få till stånd en artinventering av golfbanans växt-, fågel- och djurliv. Den är planerad att genomföras under våren/sommaren 2013. Avsikten är att få fram material till en skrift som ska finnas tillgänglig för både medlemmar, gäster och besökare till golfklubben.

hur ofta ska man ses när man dejtar Bävergnag i sjökanten intill klubbens övningsområde.
Bävergnag i sjökanten intill klubbens övningsområde.

Gärdesgård som outmarkering?

dejta två samtidigt photoshop En ansökan har skrivits om ekonomisk hjälp för att bygga gärdesgårdar som outmarkering på några platser utmed banan. Avsikten är att skapa en större tydlighet för allmänheten som passerar, främst där greenerna gränsar mot allmän väg. Gärdesgården skulle utgöra ett både effektivare och vackrare kulturinslag i den omgivande naturen, genom att anknyta till det gamla jordbruks- och åkerområde som golfbanan faktiskt ligger i.

Informationen

b2 nätdejting exempel Eftersom Björkhagens golfbana ligger i ett naturreservat, som för varje år besöks av alltfler människor, har vi slagit fast att det miljöarbete som görs i klubben tydligare och oftare ska kommuniceras till både medlemmar, gäster och allmänhet. Vi har påbörjat det arbetet genom att uppdatera miljöfrågornas plats här på klubbens hemsida och att sammanställa en mindre skrift om vad som konkret gjorts, görs och kommer att göras.

gratis dejting badoo app Foto – Staffe Aourell